ไส้กรอง กลุ่มรหัส3000 ไส้กรองชนิดตลับกลม ใช้กับ หน้ากาก 3M 7770K เท่านั้นแผ่นกรองฝุ่น 3M รุ่น 7744

สำหรับฝุ่นละอองทั่วไป ไอโลหะ ควันไอเสีย (P2 ฝุ่นโลหะ)
- ผ่านมาตรฐานประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำเช่น ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
- น้ำหนักเบามาก
- มาตรฐาน P2 จากยุโรป คือ หน้ากากป้องกัน
อนุภาคที่เกิดขึ้นด้วยกระบวนการทางกล และ
ความร้อนได้แก่ ฝุ่น ละออง ฟูมโลหะ และมี
ประสิทธิภาพในการกรองไม่ต่ำกว่า 94% เอามา
เทียบเปอร์เซนต์กับมาตรฐานอเมริกาไม่ได้ เพราะ
พิจารณาโดยใช้ชนิดของฝุ่น ประสิทธิภาพการกรอง
และปริมาณการรั่วเข้าของอากาศจากภายนอก

- แผ่นกรองรุ่นนี้ใช้ได้กับ หน้ากากแบบเปลี่ยนไส้กรอง3M 7770 เท่านั้น
- ไม่สามารถป้องกันสารเคมีได้
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผ่นกรองฝุ่น 3M รุ่น 7744C

ป้องกันสารเคมีอ่อนๆ และฝุ่นละอองทั่วไป ไอโลหะ ควันไอเสีย (P2 ฝุ่นโลหะ)
- ผ่านมาตรฐานประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำเช่น ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
- น้ำหนักเบามาก
- มาตรฐาน P2 จากยุโรป คือ หน้ากากป้องกันอนุภาค
ที่เกิดขึ้นด้วยกระบวนการทางกล และความร้อนได้แก่ ฝุ่น ละออง ฟูมโลหะ และมีประสิทธิภาพในการกรองไม่ต่ำกว่า
94% เอามาเทียบเปอร์เซนต์กับมาตรฐานอเมริกาไม่ได้ เพราะพิจารณาโดยใช้ชนิดของฝุ่น ประสิทธิภาพการกรอง
และปริมาณการรั่วเข้าของอากาศจากภายนอก
- ป้องกันสารเคมีไอกรดอ่อนๆ ได้ เช่น ไอระเหยของงานเชื่อมโลหะ เป็นต้น

- แผ่นกรองรุ่นนี้ใช้ได้กับ หน้ากากแบบเปลี่ยนไส้กรอง3M 7770 เท่านั้นรูปเพิ่มเติม

- ไม่มี